User Tools

Site Tools


python:exelprocess

Exel Processing

Function in Exel

Trước khi xử lý các hàm tìm kiếm Vlookup and Hlookup, If trong exel cần phải format dữ liệu và sort trước → Lúc đó hàm xử lý mới chạy đúng VLOOKUP($B2,omni!$A$1:$C$4778,3,FALSE) → Tìm chính xác nhờ tuỳ chọn FALSE

Install

 • Install on windows:
  easy_install.exe xlrd
  easy_install.exe xlwt
  easy_install.exe xlutils
 • Install on linux:
  pip install xlrd
  pip install xlwt
  pip install xlutils

Using xlrd

Basic APIs:

 • xlrd.open_workbook('adminup/shop.xlsx') return xlrd.book.Book object

Example codes:

Open Workbook and get sheets

 • Simple Open workbook
  import xlrd
   
  xlsfile = xlrd.open_workbook('adminup/shop.xlsx')
  print xlsfile

  output:

  <xlrd.book.Book object at 0x023263B0>
 • Get sheets:
  import xlrd
  from xlrd.book import Book
   
  xlsfile = xlrd.open_workbook('adminup/shop.xlsx')
  print xlsfile.sheets()

  output:

  [<xlrd.sheet.Sheet object at 0x02256530>, <xlrd.sheet.Sheet object at 0x022564D0>, <xlrd.sheet.Sheet object at 0x022569F0>]

Using sheet(xlrd.sheet.Sheet)

 • dump sheet to get basic informations
  import xlrd
  from xlrd.book import Book
  from xlrd.sheet import Sheet
   
  xlsfile = xlrd.open_workbook('adminup/shop.xlsx')
  for sheet in xlsfile.sheets():
    print '******************************'
    sheet.dump()

  output for sheet1:

  _cell_types: <type 'list'>, len = 8
  _cell_values: <type 'list'>, len = 8
  _dimncols: 4
  _dimnrows: 8
  _first_full_rowx: 3
  
  name: u'Th\xf4ng tin shop'
  ncols: 4
  nrows: 8
  number: 0
  

  output for sheet2:

  _cell_types: <type 'list'>, len = 6
  _cell_values: <type 'list'>, len = 6
  _dimncols: 3
  _dimnrows: 54
  _first_full_rowx: 2
  
  name: u'Danh m\u1ee5c'
  ncols: 3
  nrows: 6
  number: 1
 • Get sheet by name: Using http://www.rapidmonkey.com/unicodeconverter/ to convert utf-8 to ASCII(Unicode Escaped) Content
  import xlrd
  from xlrd.book import Book
  from xlrd.sheet import Sheet
   
  xlsfile = xlrd.open_workbook('adminup/shop.xlsx')
  sheet_info = xlsfile.sheet_by_name(u'Th\xf4ng tin shop')
  sheet_cat = xlsfile.sheet_by_name(u'Danh m\u1ee5c')
  sheet_products = xlsfile.sheet_by_name(u'S\u1EA3n ph\u1EA9m')

  Or

  import xlrd
  from xlrd.book import Book
  from xlrd.sheet import Sheet
   
  xlsfile = xlrd.open_workbook('adminup/shop.xlsx')
  sheet_info = None
  sheet_cat = None
  sheet_products = None
  for sheet in xlsfile.sheets():
    if sheet.name == u'Th\xf4ng tin shop':
      sheet_info = sheet
    elif sheet.name == u'Danh m\u1ee5c':
      sheet_cat = sheet
    elif sheet.name == u'S\u1EA3n ph\u1EA9m':
      sheet_products = sheet
  if sheet_info is not None:
    print sheet_info.dump()    

Parse xls file

import xlrd
from xlrd.book import Book
from xlrd.sheet import Sheet
nhapkhaufile = 'nhapkhau.xlsx'
xuatkhaufile = 'xuatkhau.xlsx'
constantsfile = 'constants.xlsx'
def parsexls(filename):
  xlsfile = xlrd.open_workbook(filename)
  for sheet in xlsfile.sheets():
    n_cells = sheet.ncols       
    for curr_row in range(sheet.nrows):
      curr_cell = 0
      while curr_cell < n_cells:
        cell_type = sheet.cell_type(curr_row, curr_cell)
        if cell_type == xlrd.XL_CELL_EMPTY:
          curr_cell += 1
          continue
        value = sheet.cell_value(curr_row, curr_cell)
        curr_cell += 1
        print value
parsexls(constantsfile) 

Error Parse UTF-8 file

UnicodeDecodeError: 'utf16' codec can't decode bytes in position 3438-3439: unexpected end of data

⇒ Check exel format in encoding(not utf-8)(May be exel file was not stored as encoding utf-8, It can be saved as utf16 default encoding) You can debug for information:

xlsfile = xlrd.open_workbook(filename,verbosity=3)

output:

BOF: op=0x0809 vers=0x0600 stream=0x0005 buildid=14420 buildyr=1997 -> BIFF80
CODEPAGE: codepage 1200 -> encoding 'utf_16_le'
DATEMODE: datemode 0

⇒ default encoding: 'utf_16_le'

Fix: Lỗi do file exel, mở lại file exel và lưu lại sẽ hết lỗi

Using xlwt

python/exelprocess.txt · Last modified: 2022/10/29 16:15 by 127.0.0.1